Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE E-SHOP

1. PREDMET ÚPRAVY

1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti kupujúceho a spoločnosti H21, spol. s r.o. Gáborská 1910/19, 920 01 Hlohovec, IČO: 36244325,, zapísanej v Obchodnom registri Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.12869/T (ďalej len „spoločnosť H21“) pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom internetu, cez e-shop umiestnený na internetovej stránke www.lalalukids.com

2. DEFINÍCIE

2.1. Pojmy definované v tomto článku 2., majú na účely týchto VOP význam uvedený v nasledovných bodoch tohto článku.

2.2. E-Shop. E-Shop je internetový obchod spoločnosti H21 umiestnený na internetovej stránke www.lalalukids.com umožňujúci nakupovanie tovaru ponúkaného na uvedenej stránke.

2.3. Registrácia. Registrácia je vyplnenie elektronického formuláru obsahujúceho polia pre vyplnenie údajov o kupujúcom vrátane osobných údajov. Údaje označené hviezdičkou sú povinné údaje, ktorých vyplnenie je nevyhnutné pre úspešnú registráciu. Registrácia nie je nevyhnutnou podmienkou využívania E-Shopu, avšak spájajú sa s ňou určité výhody poskytované H21 (zľavy, pravidelné informovanie o zľavách a akciách spoločnosti H21 ).

2.4. Kupujúci. Kupujúcim je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar cez E-Shop a uzavrieť s H21 kúpnu zmluvu ohľadom tovaru ponúkaného cez na E-Shop, a ktorá za tým účelom riadne vyplnila a cez E-Shop odoslala záväznú objednávku a doručila ju spoločnosti H21. Za kupujúceho právnickú osobu koná jej štatutárny orgán alebo zástupca.

2.5. Oprávnená osoba. Oprávnenou osobou je osoba, odlišná od kupujúceho, uvedená v záväznej objednávke ako osoba, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný. Uvedenie mena oprávnenej osoby v objednávkovom formulári sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru.

2.6. Objednávkový formulár. Objednávkový formulár je elektronický formulár obsahujúci osobné údaje kupujúceho, príp. oprávnenej osoby, označenie objednaného tovaru, kúpnu cenu objednaného tovaru vrátane DPH, miesto dodania, spôsob doručenia (prepravy) tovaru a cenu za doručenie (prepravu) tovaru do miesta dodania.

2.7. Aktuálna ponuka tovaru. Aktuálna ponuka tovaru je ponuka tovaru zverejnená na internetovej stránke www.lalalukids.com, ktorá obsahuje najmä textové označenie tovaru, a informáciu o aktuálnej cene. Zmeny aktuálnej ponuky tovaru (vrátane cenových zmien) sú účinné od momentu ich zverejnenia na internetovej stránke . Na kúpne zmluvy uzavreté pred príslušnou zmenou aktuálnej ponuky tovaru sa táto zmena nevzťahuje.

3. UZATVÁRANIE KÚPNYCH ZMLÚV

3.1. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej spoločnosť H21  dodá kupujúcemu objednaný tovar (ďalej len „Kúpna zmluva“) dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorým je záväzná objednávka kupujúceho a písomného prijatia návrhu na uzavretie zmluvy zo strany spoločnosti H21.

3.2. Návrh na uzavretie zmluvy (objednávka). Návrhom na uzavretie zmluvy je objednávka objednávateľa adresovaná spoločnosti H21. Objednávku možno uskutočniť najmä vyplnením objednávkového formuláru na internetovej stránke www.lalalukids.com a jeho odoslaním cez E-Shop.

3.3. Objednávka obsahuje tiež:

1.  vyhlásenie potvrdzujúce, že sa kupujúci oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy a plne s nimi súhlasí,

2.  vyhlásenie o tom, že bol poučený o možnosti odstúpiť od zmluvy,

3. vyhlásenie, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.

3.4.Návrh na uzavretie zmluvy zaniká:

1. odmietnutím návrhu kupujúceho zo strany H21,

2.  márnym uplynutím 5-dňovej lehoty na prijatie návrhu.

3.5. Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy. Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy je včasné písomné vyhlásenie spoločnosti H21  adresované kupujúcemu, v ktorom spoločnosť H21  potvrdzuje, že návrh kupujúceho na uzavretie zmluvy prijíma. Včasné prijatie návrhu nadobúda účinnosť okamihom doručenia prijatia návrhu kupujúcemu na E-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári. Mlčanie alebo nečinnosť spoločnosti H21  neznamenajú prijatie návrhu.

3.6. Kupujúci nemá nárok na uzavretie Kúpnej zmluvy. Spoločnosť H21 je oprávnená odmietnuť návrh na uzavretie zmluvy aj mlčky, resp. bez uvedenia dôvodu.

3.7. Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď prijatie návrhu na uzavretie zmluvy nadobúda účinnosť, teda okamihom doručenia prijatia návrhu kupujúcemu. Predmetom uzavretej Kúpnej zmluvy je záväzok H21 dodať kupujúcemu tovar do určeného miesta dodania a záväzok kupujúceho tovar v mieste dodania v dohodnutom čase prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu a prepravné.

3.8. Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí Kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu Kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode kupujúceho a spoločnosti H21. Návrh na zmenu obsahu Kúpnej zmluvy nie je spoločnosť H21 povinná prijať.

4. KÚPNA CENA TOVARU

4.1.Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v aktuálnej ponuke, v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky, ktoré je prijatím návrhu na uzavretie zmluvy zo strany H21. Kúpna cena vždy zahŕňa DPH a je stanovená v mene Euro.

4.2.Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na prepravu tovaru zo skladu H21 do miesta dodania, ktoré budú kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu prepravy tovaru do miesta dodania, ktorý si kupujúci zvolil.

4.3.Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

4.4.Po uzavretí Kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu spoločnosti H21 a to jedným z nasledujúcich spôsobov, spomedzi ktorých je kupujúci oprávnený vybrať si pri objednávaní tovaru:

1.                               platba na účet spoločnosti H21 pred dodaním tovaru,

2.                               platba na účet spoločnosti H21 prostredníctvom online platobných nástrojov bánk Tatra Pay

3.                               dobierka - platba v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru,

4.                               platba kuriérovi pri prevzatí tovaru

4.5.Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený momentom pripísania kúpnej ceny na účet spoločnosti H21 uvedený v potvrdení objednávky alebo odovzdaním kúpnej ceny kuriérovi. Pri platbe na účet spoločnosti H21 sa kupujúci zaväzuje uviesť správny variabilný symbol uvedený v potvrdení objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu nemusí elektronický systém priradiť pripísanú platbu k jeho objednávke.

5. ČAS DODANIA (DODACIA LEHOTA)

5.1. Dodacia lehota, v ktorej je spoločnosť H21 povinná dodať kupujúcemu tovar je uvedená v potvrdení objednávky. Pokiaľ nie je v potvrdení objednávky uvedené inak, zaväzuje sa spoločnosť H21  dodať tovar kupujúcemu v najneskôr lehote 15 dní od potvrdenia objednávky.

5.2. S rôznymi spôsobmi dodania tovaru, resp. jeho prepravy do miesta dodania sa spájajú odlišné dodacie lehoty. Pri výbere spôsobu dodania tovaru je kupujúcemu poskytnutá vždy informácia, aká dodacia lehota sa s daným spôsobom prepravy spravidla spája.

5.3. Pri výbere spôsobu zaplatenia kúpnej ceny na účet spoločnosti H21 začína dodacia lehota plynúť od pripísania kúpnej ceny na účet spoločnosti H21 za podmienky, že kupujúci pri platení uviedol správny variabilný symbol. V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu začína dodacia lehota plynúť až od priradenia platby k objednávke kupujúceho.

6. MIESTO DODANIA

6.1. Miestom dodanie je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako miesto dodania a spoločnosť H21  ju ako miesto dodania potvrdila.

7. SPÔSOB PREPRAVY TOVARU DO MIESTA DODANIA

7.1. Spôsob prepravy tovaru do miesta dodania si môže kupujúci vybrať v procese objednávania tovaru po označení tovaru a zadaní miesta dodania.

7.2. Spôsoby prepravy tovaru do miesta dodania sú:

1.   osobný odber v miestach Priemyselná 3, Hlohovec avšak až po vzájomnej dohode.

2.Preprava kuriérom do 3 pracovných dní od potvrdenia objednávky pri platbe na dobierku alebo do 3 dní od pripísania platby za tovar na účet H21 ak platba vopred na účet.

7.3. Informácia o cene prepravy (prepravné) a obvyklom čase trvania prepravy do miesta dodania je vždy uvedená pri konkrétnom druhu prepravy tovaru.

8. DODANIE TOVARU

8.1. Záväzok spoločnosti H21  dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru kupujúcemu alebo oprávnenej osobe v mieste dodania. Dodanie a prevzatie tovaru je kupujúci povinný písomne potvrdiť v dodacom liste, ktorého jedno vyhotovenie zároveň obdrží. Spolu s dodacím listom obdrží kupujúci účtovný doklad, ktorý zároveň slúži ako záručný list.

8.2. Záväzok spoločnosti H21 dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak spoločnosť H21 bola pripravená odovzdať tovar kupujúcemu v dohodnutom mieste a čase, resp. ak mu v ňom umožní prevzatie tovaru a  kupujúci si tovar neprevzal z iných dôvodov ako sú dôvody na strane spoločnosti H21.

8.3. V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti spoločnosti H21  späť, je spoločnosť H21  oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy a od kupujúceho požadovať náhradu nákladov na prepravu a balné súvisiace s neúspešným dodaním tovaru.

9. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

9.1. Spoločnosť H21  zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri jeho prevzatí kupujúcim a tiež za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka). Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Ako záručným list slúži účtovný doklad.

9.2. Podrobnosti o právach kupujúceho vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto VOP.

10. ODVOLANIE OBJEDNÁVKY, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Dokiaľ nebolo objednávateľovi doručené prijatie objednávky (t.j. kým nebola uzavretá kúpna zmluva), môže objednávateľ objednávku odvolať prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. V prípade odvolania objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky. V prípade ak už bola zaplatená kúpna cena a došlo k odvolaniu objednávky podľa tohto bodu 10.1. spoločnosť H21 vráti objednávateľovi už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 14 dní bezhotovostným prevodom na účet objednávateľa, pokiaľ sa s objednávateľom nedohodne inak.

10.2. V prípade odstúpenia od zmluvy do expedície tovaru neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky.

10.3 Spotrebiteľ musí najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu.

10.4.V zmysle §12 a nasl. zákona 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji je kupujúci, ak je spotrebiteľom, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Ak je kupujúci podnikateľ (nákup na IČO) a tovar nakupuje za účelom ďalšieho predaja, podľa Obchodného zákonníka mu nárok na odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru do 14 dní zo zákona nevzniká.

10.5. V odvolaní objednávky ako aj odstúpení od zmluvy je potrebné uviesť Vaše meno, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného tovaru. Pre zachovanie právnej istoty a preukázateľnosť odvolania objednávky, resp. odstúpenia od zmluvy Vám odporúčame, aby ste nám odvolanie objednávky, resp. odstúpenie od zmluvy zaslali prostredníctvom elektronickej pošty.

10.6. Včasné odstúpenie v zmysle bodu 10.2. a 10.3. je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené spoločnosti H21. Odstúpením kupujúceho od kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.

10.7. Po odstúpení od zmluvy je spoločnosť H21 povinná:

1. prevziať tovar späť od kupujúceho, pričom kupujúci je povinný zaslať tovar na adresu: H21, s.r.o. Gáborská 1910/19, Hlohovec. Upozorňujeme Vás, že H21  nie je povinná prevziať tovar na adresách uvedených pri možnostiach osobného odberu tovaru.  Odporúčame Vám  tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám neposielajte dobierkou, pretože dobierku neprevezmeme - náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa.

2.vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy kúpnu cenu zaplatenú za tovar.

10.8. H21  si vyhradzuje právo zadržať vrátenie kúpnej ceny až do momentu vrátenia tovaru. V prípade vrátenia poškodeného tovaru spoločnosť H21  vráti kupujúcemu kúpnu cenu zníženú o náhradu škody spôsobenej na tovare. Pohľadávka spoločnosti H21  na náhradu škody zanikne započítaním oproti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Kúpna cenu, resp. jej zvyšok po znížení o náhradu škody vráti H21  kupujúcemu bankovým prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodneme inak.1

10.9. Spoločnosť H21 je oprávnená odstúpiť od Kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov:

1.ak pri platbe na účet spoločnosti H21  kupujúci nezaplatil kúpnu cenu v lehote 7 dní od potvrdenia objednávky,

2.  ak kupujúci neprevezme objednaný tovar od kuriéra v dohodnutom termíne z iných dôvodov ako sú dôvody na strane spoločnosti H21,

3.  k aj napriek všetkému úsiliu spoločnosti H21, ktoré možno od nej požadovať, nie je spoločnosť H21  schopná dodať tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa nevyrába alebo nedodáva a nie je v možnostiach H21 inak ho zaobstarať,

4. ak sa výrazným spôsobom zmenila cena, za ktorú spoločnosť H21 tovar nakupuje.

10.10. Odstúpenie H21 od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené kupujúcemu, s tým, že pre odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia vo forme E-mailu. Už zaplatená kúpnu cenu vráti H21  kupujúcemu v lehote 15 dní od odstúpenia bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ sa kupujúcim nedohodne inak.

10.11. Odstúpenie H21 od zmluvy sa však nedotýka nároku spoločnosti H21 na náhradu škody spočívajúcej najmä v nákladoch vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie tovaru kupujúcemu.

10.12. Akékoľvek svoje nároky voči kupujúcemu je spoločnosť H21 oprávnená uspokojiť z peňažných prostriedkov zaplatených kupujúcim a vrátiť mu sumu zníženú o svoje nároky.

11. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom priameho marketingu

Poskytnutím súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov za účelom priameho marketingu, udeľujete spoločnosti H21, s. r. o., Gáborská 1810/19, 92001 Hlohovec, IČO: 36244325,, zapísanej v Obchodnom registri Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.12869/T(ďalej len ako „prevádzkovateľ“), v zmysle § 11 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „ZOOÚ“) (od 25.05.2018 v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov [ďalej len „GDPR“]) výslovný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail. (ďalej len „osobné údaje“). 

Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné a prevádzkovateľ nemá právny nárok na ich získavanie. Poskytnutie osobných údajov s dobrovoľným súhlasom zákazníka je nevyhnutnou podmienkou preto, aby Vám mohol prevádzkovateľ zasielať obchodné a marketingové informácie.

Tento súhlas je udeľovaný zákazníkom dobrovoľne, pričom ako zákazník máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať emailom na objednavky@lalalukids.com

Ochrana Vašich osobných údajov sa spravuje ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a/alebo zákona č. 18/2018 Z.z. resp. zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOOÚ“), pričom Vaše práva sú upravené najmä v § 28 a nasledujúcich ustanoveniach ZOOÚ (od 25.05.2018 v článku 5 a článkoch 12 až 22 GDPR).

Bezpečnosť Vašich osobných údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé. Tu sa dozviete, aké máte práva a čo môžete od nás požadovať.

Aké máte práva?

a)Právo na prístup k údajom

 Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou.

b)Právo na opravu

Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie.

c)Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak

 • už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli;
 •  
 • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov;
 • spracúvame vaše osobné údaje nezákonne;
 •  
 • ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet;
 • d)Právo na obmedzenie spracúvania

Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ vašej žiadosti vyhovieme, vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania vašich údajov dôjde, ak

 • nám oznámite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť;
 • spracúvame vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzili;
 • vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv;
 • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.
 • e)Právo na prenosnosť údajov

Máte právo žiadať, aby sme vám poskytli vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr. súbor XML alebo CSV), ktorá vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež nás môžete požiadať, aby sme vaše osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo my. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.

f)Právo namietať

Máte právo namietať, že spracúvame vaše osobné údaje. Ak vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek. Na základe námietky vaše osobné údaje vymažeme. Ak vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch:

 • na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,
 • z dôvodu nášho oprávneného záujmu,
 • vytvárania zákazníckeho profilu,

môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.

 

Ako môžete tieto práva vykonávať?

S vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť niektorým z týchto spôsobov:

Všetkými vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia vás budeme informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podáte.

 

Súhlas

„Prečítal/a som si poučenie o ochrane osobných údajov a udeľujem súhlas s tým, aby spoločnosť H21, s. r. o., Gáborská 1810/19, 92001 Hlohovec, IČO: 36244325,, zapísanej v Obchodnom registri Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.12869/T (ďalej len ako „prevádzkovateľ“), spracovávala za účelom marketingového využitia moje osobné údaje: meno a priezvisko, telefón, email v súlade so Všeobecným nariadením na ochranu osobných údajov fyzických osôb (GDPR) a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Zároveň súhlasím s tým, aby prevádzkovateľ využíval moju emailovú adresu pre zasielanie obchodných a marketingových informácií. Tento súhlas udeľujem na dobu 10 rokov odo dňa udelenia súhlasu a som si vedomý/á môjho práva ho kedykoľvek odvolať prostredníctvom emailu na objednavky@lalalukids.com bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred odvolaním súhlasu."

 

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA VOP

12.1. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 1.5.2018.

12.2. Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.lalalukids.com.

12.3. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. obsahom objednávky a potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto VOP, príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka, pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia týchto VOP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

12.4. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.